Open menu

Verzekeringen voor BBW leden


Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheid

Als bestuurder van een rechtspersoon bent u in de meeste gevallen niet persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen van deze organisatie. Maar er zijn enkele uitzonderingen.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid
Als u uw taak als bestuurder onbehoorlijk vervult, dan kan de rechtspersoon de schade op u verhalen. Dit heet 'interne bestuurdersaansprakelijkheid'. Dit kan alleen bij een 'ernstig verwijt'. Bijvoorbeeld als u uw organisatie in de problemen brengt doordat u uw administratie ernstig verwaarloost. Zoals bijvoorbeeld het nalaten een boekhouding bij te houden, niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie, in het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vennootschap.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid
U kunt ook privé aansprakelijk zijn richting derden. Dit heet 'externe bestuurdersaansprakelijkheid'. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u uw taken niet goed vervult waardoor de rechtspersoon failliet gaat. Zoals bijvoorbeeld het aangaan van voor de rechtspersoon nadelige verplichtingen, terwijl een faillissement op korte termijn niet ondenkbaar is, in situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren van de rechtspersoon selectief betalen.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en commissarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen. De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen kan daarbij hulp verlenen door o.a. juridische bijstand te verlenen, verzekerde te begeleiden, indien noodzakelijk de (gerechtelijke) procedure uit handen te nemen en de eventuele schade te vergoeden.